ورد داکیومنت

چگونه قسمتی از ورد را غیرقابل ویرایش کنیم؟!

اگر با چندین نفر در تدوین یک داکیومنت مشارکت داشته باشید، همیشه احتمال این وجود دارد که محتوایی که می‌خواهید دست‌نخورده باقی بماند، ویرایش شود. با محافظت از بخش‌های خاص یک داکیومنت از ویرایش، آن را از خطاهای انسانی حفظ نمایید.