سقوط امپراطوری اپل، آیا اپل راه نوکیا را درپیش گرفته است؟