در حال حاضر یک میلیارد دستگاه ساخت اپل در سراسر دنیا فعال است!