کاهش مصرف باتری با استفاده از مرورگر مایکروسافت اج