فرودگاه بین‌المللی ترکمنستان با ظاهری چون یک پرنده شکاری افتتاح شد