سازمان پست انگلستان از پست کردن گلکسی نوت ۷ خودداری می‌کند!