ناسا بر روی مریخ تصویری از اثر بیگانگان یافت که آن را اعلام نمی‌کند!