آیا تاریکی هم مانند نور دارای سرعتی قابل اندازه گیری است؟