این سگ، یک کوادکوپتر به عنوان حیوان خانگی برای خود دارد!