مرور برچسب

امتخانات

الجزایر اینترنت کل کشور را در هنگام برگزاری امتحانات قطع می‌کند!

کشور الجزایر ظاهرا امسال در مورد تقلب در امتحانات رفتاری جدی‌تری نشان می‌دهد. این کشور ارتباط اینترنتی ثابت و همراه را به مدت یک ساعت بعد از  برگزاری امتحان نهایی دیپلم قطع می‌کند. سیاست‌گذاران بر این باورند که این روش امکان تقلب و خطای امتحانات را…