مرور برچسب

شناسایی حسابهای جعلی در فیسبوک

پیشرفت فیسبوک در شناسایی حساب‌های کاربری جعلی

هر شخص در فیسبوک باید یک حساب کاربری داشته باشد که این حساب فقط و فقط متعلق به همین فرد باشد. ولی افرادی هستند که بیش از یک حساب دارند. یک حساب عمومی، یک حساب خصوصی، یکی برای تجارت و کسب و کار و همچنین یک حساب شخصی. همچنین افرادی نیز هستند که برای…