گوگل اسنادی منتشر کرده که در آن به تاریخ آخرین به‌روزرسانی دستگاه‌های نکسوس اشاره شده است