آیفون پرو در کار نیست؛ اپل آیفون جدیدش را با همان نام‌گذاری پیشین عرضه می‌کند!