پاسخ هوشمندانه یازدهم: عدد 26

یازدهمین هوشمندانه در فصل سوم با یک سوال تصویری ریاضی به پایان رسید. با یکدیگر سوال را مرور می‌کنیم.

پاسخ هوشمندانه یازدهم

باتوجه به رابطه‌ای که در شکل قرار گرفته، می‌توان متوجه شد که با به توان 2 رسیدن اعداد موجود در سه مثلث مقابل هر نیم‌دایره (به جز نزدیک‌ترین مثلث) و جمع کردن‌‌شان، به عددهای قرار گرفته در نیم‌دایره‌ها خواهیم رسید. بدین ترتیب رابطه زیر برقرار خواهد شد:

4+9+16=29

1+4+9=14

4+16+1=21

16+9+1=26

برندگان هوشمندانه یازدهم

کاربر الیسا به‌عنوان نفر اول موفق شد تا 100 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر tina۲۲ به‌عنوان نفر دوم موفق شد تا 80 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر حاجیه تقی زاده فانید به‌عنوان نفر سوم موفق شد تا 60 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

فراموش نکنید امشب راس ساعت 8، دوازدهمین سوال از هوشمندانه منتظر شما است.

ممکن است شما دوست داشته باشید