ناسا اولین خط دفاعی در برابر اجرام آسمانی را برای کره زمین ایجاد می‌کند