حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان محقق خواهد شد