ناسا برای حل مشکل فضولات فضایی پاداش پرداخت می‌کند!