کمپانی چینی که از اپل شکایت کرده بود، وجود خارجی ندارد!