گوگل دوباره تنظیم دستی دوربین را به اندروید نوقا برگرداند