مدیر مایکروسافت در هندوستان در رابطه با شایعات سرفیس فون واکنش نشان داد