بازی با پهپاد حین مستی در آمریکا جرم محسوب خواهد شد