اینستاگرام از فایل گیف در استوری‌هایش پشتیبانی خواهد کرد