ساخت ایستگاه زیر دریایی چین در ٣٠٠٠ متری اعماق آب!