هواوی میت 9 رکورد دنیا در گرفتن بیشترین عکس سلفی را شکست!