تیم کوک هم به جمع مخالفان فرمان ممنوعیت مهاجرت ترامپ پیوست