پتنت جدیدی که از نقش بدنه سرفیس فون به‌عنوان آنتن خبر می‌دهد