بدون فلش کردن رام تمام امکانات یک کاستوم رام را در اختیار داشته باشید (بخش دوم)