سود بیشتر کشاورزان از برداشت نور خورشید به‌جای برداشت تنباکو!