آثار طبیعی زیبایی که از تانک‌های جنگی رها شده در طبیعت ایجاد شده است