تصویر منتسب به موتو G4 تنها یک روز مانده به معرفی منتشر شد