نگاهی به طرفداران متعصب کمپانی‌های فعال در حوزه فناوری: هوادار تا پای‌ دار!