سامانه جامع سیم پی توسط مجموعه آلتون تک رونمایی شد