تمام موجودی نوکیا 6 در کم‌تر از یک دقیقه به فروش رسید!