پاسخ مسابقه هوشمندانه یازدهم: ۲۲ نوشابه می‌تواند بخرد!