براساس آخرین نظرسنجی، 92 درصد کاربران آی‌فون به آن وفادار هستند