فاز سوم شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد