بدافزارها، نرم‌افزارهای مخرب و برنامه‌های آلوده از چه راه هایی وارد گوشی های هوشمند می شوند؟