براساس مجله Fortune، اپل سودآورترین کمپانی در جهان است