براساس مطالعات جدید، احتمال دارد زیر سطح ماه آب فراوانی وجود داشته باشد