احتمال مجهز شدن گلکسی S9 به سنسور تشخیص کیفیت هوای محیط