گزارش: کمپانی اپل مشغول کار بر روی فناوری جدیدی به منظور افزایش ظرفیت باتری است