آیا هوشمند شدن حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی خوب است؟