گوگل در حال کار بر روی قابلیت دستیابی به دستیار صوتی به کمک دکمه فیزیکی است